I. Definicje


W niniejszym Regulaminie zawarto następujące definicje:
k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku ze zm.- Kodeks cywilny;
Klient - podmiot dokonujący zakupu towaru od CITRON BTL, będący przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  z dnia 2 lipca 2004r i ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
CITRON - CITRON BTL Magdalena Owczarska
Regulamin - niniejszy regulamin.
Umowa - zasady kupna/sprzedaży towarów oferowanych przez CITRON, do której stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny
Zamówienie - złożone zamówienie na zasadach określonych Regulaminem


II. Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów CITRON. Określa on zasady nabywania towarów od CITRON i zasady składania zamówień; zasady płatności za zamówiony towar, zasady realizacji zamówień; zasady dostawy i odbioru towarów; informacje dotyczące gwarancji na towary; zasady składania i rozpatrywania reklamacji towarów.


III. Składanie zamówień


 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie maila na adres mailowy handlowców CITRON, podany na stronie www.citron.pl w zakładce „kontakt”. Przez ostateczne przyjęcie zamówienia rozumie się potwierdzenie jego przyjęcia przez pracownika działu handlowego firmy CITRON.
 2. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami,  CITRON rezerwuje sobie prawo wstrzymania przyjęć kolejnych zamówień przed uiszczeniem zaległych należności.
 3. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy CITRON, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
 4. Zamówienie nie może być anulowane w trakcie jego realizacji.
 5. Informacje zawarte w zamówieniu są wiążące dla stron od momentu wysłania zamówienia przez Klienta i potwierdzenia jego otrzymania przez CITRON. Z momentem złożenia zamówienia Klient akceptuje niniejszy Regulamin Zakupów.


IV. Zasady przyznawania limitu kupieckiego:


 1. Aby uzyskać limit kupiecki pomiędzy kontrahentami musi istnieć historia współpracy. Ubezpieczeniem objęci są klienci, którzy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zakupili w CiTRON towar i uregulowali należności nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności.
 2. Kontrahentom mogącym wykazać się pozytywną historią współpracy przysługuje limit kupiecki w wysokości 25000 PLN na okres 14 dni.
 3. Nie uregulowanie płatności w terminie rozpoczyna okres przed windykacyjny, który upływa 29 dnia od zapadnięcia terminu płatności.
 4. 30 dnia po terminie zapadnięcia wymagalności faktury
  1. kontrahent zgłaszany jest do windykacji
  2. kontrahent nie może dokonywać kolejnych zakupów w firmie CiTRON


V. Dostawa i odbiór


 1. Odbiór towaru możliwy jest w siedzibie CITRON.
 2. W pozostałych przypadkach towar dostarczany jest na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.


VI. Ceny i metody płatności


 1. Ceny towarów podane są w Cenniku odpowiednim dla danej grupy produktów, a następnie potwierdzane przez pracownika działu handlowego firmy CiTRON. Cennik dostępny jest w strefie AR lub przesyłany, na prośbę Klienta, przez pracownika działu handlowego. Citron zastrzega  sobie prawo do zmiany cen. Ceny z Cennika są cenami NETTO (bez VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłek. Ceny te wiążą strony od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez CITRON i wpłacie zaliczki przez Klienta na poczet zamówienia /cena ta nie ulegnie zmianie po tym momencie/.
 2. Za datę zapłaty przelewem bankowym uznaje się datę zasilenia rachunku bankowego CITRON.
 3. Ze względu na zmieniające się kursy walut i ceny flasha cenniki są edytowane w każdy poniedziałek lub częściej.
  W związku z tym prosimy o każdorazowe potwierdzanie cen w dniu złożenia zamówienia.


VII. Reklamacje i gwarancja


 1. Na zbywane towary CITRON udziela gwarancji na poniższe towary i okresy:
  a) 24 miesiące - na Pamięci
  b ) 12 miesięcy - na pozostałe urządzenia z oferty firmy CiTRON.
 2. CITRON gwarantuje jakość towarów zgodną z ich przeznaczeniem i bez wad prawnych. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji-w przypadku stwierdzenia wady towaru w powyższych terminach. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przez odbiorcę Klienta - odbiorcy Klienta przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji towaru w terminach, o jakich mowa w tym punkcie umowy. Podstawą skorzystania z gwarancji jest faktura VAT i zachowanie terminów, o jakich mowa powyżej. Klient jest zobowiązany do informowania swoich odbiorców o warunkach gwarancji.
 3. CITRON rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki i odpowiednio: albo wymienia towar na nowy, albo naprawia albo odmawia uznania reklamacji za zasadną.
 4. Klient jest zobowiązany do użytkowania towaru zgodnie z instrukcjami producenta. Błędne użytkowanie, w tym uruchomienie, zwalnia CITRON z odpowiedzialności w ramach gwarancji.
 5. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy, określonych w Kodeksie cywilnym.
 6. Złożenie reklamacji, w tym tylko co do części towaru, nie zwalnia Klienta z zapłaty za cały towar w terminie wskazanym w fakturze VAT.
 7. Otrzymanie reklamacji CITRON potwierdza mailowo i/lub telefonicznie na podane w zamówieniu dane kontaktowe.
 8. Reklamowany towar należy przesłać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od wykrycia wady, na adres siedziby CITRON. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
 9. CITRON rozpatruje reklamację, w miarę możliwości, niezwłocznie.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji CITRON koszty dostawy wolnego od wad towaru pokrywa CITRON.


Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.03.2016.